【MC开发者】Minecraft 1.18.31.04

又是我[滑稽]

进不去请断网或使用VXP共存

这是正式版
————————————————————————————

注意:1.18.0存外部的文件夹目录:Android/data/com.mojang.minecraftpe/files/games/ 进去会帮你迁移
卸载软件会导致数据丢失!!!
如需要请下载路径修改版

【游戏截图】

【更新日志】

人工翻译版
https://docs.qq.com/s/ItwI-1E5t6dO2Ko7FHnMdG

日常感谢空寂

【链接】

①去验证版和路径修改(第二个链接为路径修改)

32位
https://www.123pan.com/s/dhm9-UQN0A

https://www.123pan.com/s/dhm9-SQN0A

64位
https://www.123pan.com/s/dhm9-lQN0A

https://www.123pan.com/s/dhm9-7QN0A

https://pan.baidu.com/s/12JdDKzQQUVpp8WXBLwnkhg?pwd=plll

②正版

 https://pan.baidu.com/s/1BoJI9UdSlxSminB40fgKxA?pwd=4ua9

有能力者请支持正版

【其他】
共存请用vxp
https://zihao-il.lanzoux.com/b0s2bs8h
mc数据提取
https://zihao-il.lanzoux.com/b06xio14h
去测试版顶部水印
https://zihao-il.lanzoux.com/i80murc
去除触摸圆圈材质
https://zihao-il.lanzoux.com/ib6olhe
Xbox
https://zihao-il.lanzoux.com/b06xngfqf
可合成的附魔金苹果Addon
https://zihao-il.lanzoux.com/id4epxe
腐肉烧皮革Addon
https://zihao-il.lanzoux.com/iu3kpdlduli
可视化生物蛋材质
https://zihao-il.lanzoux.com/iUnv1ojt83i
像素画生成器
https://zihao-il.lanzoux.com/iPsnQmppemd
Minecraft版本命名解释
https://docs.qq.com/doc/DY3RZaGhBQnphdlpI
市场白嫖资源合集
https://zihao-il.github.io/index2.html
(此广告位长期招租)


查看更多评论